Žalioji gatvė taps rekreacine poilsio zona su pėsčiųjų tuneliu po Ligoninės gatve

 Žalioji gatvė taps rekreacine poilsio zona su pėsčiųjų tuneliu po Ligoninės gatve

Alytuje esanti Žalioji gatvė labai greitai taps rekreacine vieta. Bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas, poilsio zonos. Rekonstruojamoji gatvės dalis prasideda nuo Kauno gatvės ir driekiasi iki Naujosios – Rūtų – Tvirtovės gatvių sankryžos.

Darbus minėtoje teritorijoje atliks dvi įmonės – UAB „Kaminta“ ir „A. Žilinskis ir Ko“, su kuriais pasirašytos darbų sutartys.
Ža­lio­jo­je gat­vė­je at­si­sa­ky­ta am­fi­te­at­ro, rie­du­ti­nin­kams skir­tų te­ri­to­ri­jų, sta­cio­na­rių tu­a­le­tų, dirb­ti­nių van­dens tel­ki­nių su fon­ta­nais, bran­gių gra­ni­ti­nių trin­ke­lių. Tvar­ky­ti­na te­ri­to­ri­ja tu­ri gat­vės pa­va­di­ni­mą, ta­čiau pa­gal pro­jek­tą čia nu­ma­to­ma įreng­ti pės­čių­jų, dvi­ra­čių ta­kus ir po­il­sio zo­nas. Projekto metu bus sutvarkyta Žaliosios gatvės teritorija – pritaikyta gyventojų poreikiams (įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, poilsio zonos), įrengtas tunelis po Ligoninės gatve, apšvietimas, sutvarkyta aplinka.

Pės­čių­jų, dvi­ra­čių ta­kai, po­il­sio zo­nos bus įreng­tos nuo Kau­no gat­vės iki Jot­vin­gių, Rū­tų ir Tvir­to­vės gat­vių san­kry­žos. Ta­kai bus iš­klo­ti be­to­ni­nė­mis trin­ke­lė­mis, maž­daug 150 met­rų ruo­že ža­da­ma pa­lik­ti at­vi­rus šio­je vie­to­je te­kan­čio upe­lio tel­ki­nius, įreng­ti bio­tu­a­le­tus.

Vyk­dant Ža­lio­sios gat­vės su­tvar­ky­mo pro­jek­tą po Li­go­ni­nės gat­ve pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti tu­ne­lį, ku­ris bus pri­tai­ky­tas ne tik pės­tie­siems ei­ti ir dvi­ra­ti­nin­kams va­žiuo­ti. Jis bus to­kio aukš­čio ir plo­čio, kad tik­tų ir au­to­mo­bi­lių va­žiuo­ja­ma­jai da­liai įreng­ti.

Perspektyviniame plane numatyta Žaliosios gatvės, kaip važiuojamosios gatvės tąsa, nuo Kauno gatvės iki Nemuno upės ir tilto statybos, bei jungtis su Klevų gatve.

Projekto etapai

Nr. 1. Žaliosios gatvės (~800 m) rekonstrukcija, medžių ir krūmų šalinimas, upelio kanalizavimas, betono trinkelių paviršiaus šaligatvių įrengimas, poilsio zonų, apšvietimo ir mažosios infrastruktūros įrengimas.

Nr. 2.  Ligoninės g. tunelio statybos darbai, eismo atvėrimas Ligoninės gatvėje.

Vykdomame projekte nebus anksčiau numatytų objektų:

  • amfiteatro
  • riedutininkų aikštelės
  • stacionarių tualetų
  • dirbtinių vandens telkinių su fontanais
  • brangios dangos trinkelių (granitas)

Related post

Straipsnio komentavimas

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *